НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 Забезпечення економічної, соціальної, інноваційно-технічної, екологічної та фінансової безпеки регіонів України

 Результати даного напряму досліджень було представлено і апробовано на проведеній кафедрою 18-19 квітня 2012р. Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та перспективи». За дослідження «Еколого-економічна оцінка забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України» к.е.н., доцентом Онищенко С.В. отримано звання лауреата Державної премії Президента України для молодих вчених, видано монографію.

 Проблеми формування та використання фінансового та інвестиційно-інноваційного потенціалів регіонів України, оцінювання інвестиційної привабливості підприємств регіону

 На основі оптимізаційних кібернетичних моделей проведено оптимізацію процесу формування фінансово-інвестиційного потенціалу Полтавської області. Запропоновано алгоритм комплексної методики оцінки інвестиційного та інноваційного потенціалу регіонів України із застосуванням методики розрахунку рейтингових показників та нейромережевих систем. Проведено оцінку інвестиційної привабливості підприємств регіону. За даною роботою захищено 3 кандидатські дисертації, видано колективну монографію «Фінансово-економічні пріоритети формування інноваційної моделі розвитку регіонів» та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону», присвячену 10-річчю з дня заснування кафедри.

 Фінансово-економічне та організаційне забезпечення функціонування ринків землі та нерухомості

 Визначено теоретико-методологічні засади процесу формування ринку землі, виявлено основні соціально-економічні й правові чинники, що стимулюють та стримують розвиток ринку землі в регіонах України. Обґрунтовано основні напрями удосконалення організаційно-інституційного та фінансово-інвестиційного забезпечення функціонування ринку нерухомості. Сформульовано концептуальні положення та визначено пріоритети розроблення і реалізації житлової політики. За результатами досліджень видано монографії «Формування ринку землі в умовах реалізації регіональної земельної політики» та «Організаційно-економічні засади сучасної житлової політики: регіональний вимір», захищено 3 кандидатські дисертації.

 Перспективи фінансування у забезпеченні економічного розвитку підприємств нафтогазового комплексу України

 Обґрунтовано перспективні напрями розвитку нафтогазового комплексу в системі забезпечення енергетичної безпеки України, розроблено стратегію управління нафтопереробними підприємствами в контексті активізації інвестиційної діяльності. Захищено 4 кандидатські дисертації, результати апробовані на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку нафтогазового комплексу».

 Моделі розвитку банківської системи України в умовах ризику та невизначеності

 Здійснено теоретичне узагальнення поняття економічної безпеки банку, визначено чинники, що впливають на неї, проведено комплексний аналіз стану економічної безпеки комерційних банків, на основі чого запропоновано комплекс заходів щодо її зміцнення. Вдосконалено методику оцінки банківських ризиків та якості ризик-менеджменту. За результатами видана монографія «Економічна безпека банківської діяльності в Україні», проведено інтернет-конференцію «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи» та семінар-тренінг для працівників комерційних банків «Аналіз кредитних ризиків у діяльності банківських установ та можливі напрями їх мінімізації».

Обґрунтування напрямів інвестування розвитку альтернативної енергетики

За даним напрямом проведено оцінку потенціалу регіонів України щодо розвитку окремих видів альтернативної енергетики. Розроблено стратегію інвестування в енергоефективні технології. видано монографію «Енергоефективні технології у вищих навчальних закладах».

 Комерціалізовано наступні наукові дослідження:

 • Оцінка фінансової стійкості та фінансової безпеки підприємства
 • Фінансово-економічне обґрунтування доцільності реалізації інвестиційних проектів
 • Оцінка і моніторинг інвестиційної привабливості акціонерних товариств
 • Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств
 • Оцінка кредитоспроможності позичальника
 • Оцінка банківських ризиків та ризик-менеджмент
 • Розробка інноваційної моделі управління грошовими потоками суб’єкта підприємництва
 • Економіко-математичне моделювання і прогнозування валютних курсів
 • Податкове планування та оптимізація оподаткування підприємств

УСІ РОЗРОБКИ ОРІЄНТОВАНІ НА ВПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: суб’єктів підприємництва реального і фінансового сектора економіки будь-якої організаційно-правової форми, комерційних банків, страхових компаній і фондів, інвестиційних, інноваційних фондів, інших організацій, представлених на фінансовому ринку тощо.

 За останні п’ять років основними здобутками наукової роботи кафедри є:

 • розроблення «Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2015 р.» та «Стратегії розвитку Полтавського району»;
 • проведення наукових досліджень за держбюджетними темами №71/08 «Фінансово-економічні пріоритети формування інноваційної моделі розвитку регіонів» та №75/10 «Інноваційно-інвестиційні механізми реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах світової фінансово-економічної кризи», № 81/12 «Економічна ефективність та соціальна стабільність розвитку регіонів у системі забезпечення економічної безпеки України»;
 • проведення спільно з науковими установами НАН України (Інститут економіки та прогнозування, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень), управліннями Полтавської обласної державної адміністрації й Полтавської обласної ради, Управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Полтавській області Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток фінансових ринків та інститутів в умовах міжнародної інтеграції» 19-20.02.2009 р., Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки» 16-18.12.2009р., круглого столу „Стратегія розвитку Полтавської області: інформаційні засади реалізації” 4.05.2009р., ІІІ Міжрегіональної науково-практичної конференції та Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» 18-19 травня 2010р., V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади» 11.11.2010р., Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки» 29.11-2.12.2010 р., Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону», присвячену 10-річчю з дня заснування кафедри 25 – 27 травня 2011р., VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади» 22.11.2011р., Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та перспективи» 18-19 квітня 2012р., VIІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади» 28 листопада 2012р., семінару-тренінгу для працівників банківських установ регіону «Аналіз кредитних ризиків у діяльності банківських установ та можливі напрями їх мінімізації» 16-17 лютого 2012р.; Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи» 11 квітня 2013 року; Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Фінансова політика та забезпечення економічної стабільності держави» 3 грудня 2013р.; ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи» 22-23 травня 2014 р.
 • підготовка і захист 30 кандидатських дисертацій за напрямами «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» та «Економіка та управління національним господарством» Заворою Т.М., Діденко С.В., Ставничою М.М., Свистун Л.А., Онищенко С.В., Самойлік М.С., Ольшанською О.М., Заборовець Ю.О., Оппельд Л.І., Крекотень І.М., Ніконовим А.В, Оніщенко О.А., Філонич О.М., Поповою Ю.М., Скриль В.В., Качуріною Н.М., Кривошеєм В.М., Фурманчук О.С., Мирошниченком В.В., Атаманчуком Д.І., Єрмаком О.О., Носенко М.С., Довгаль Ю.С. а також докторських дисертацій Птащенко Л.О. , Чичкало-Кондрацькою І.Б., Комеліною О.В.; публікація 200 наукових статей у фахових виданнях, видання 19 монографій, 14 навчальних посібників, зокрема: „Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві” – монографія - Онищенко О.Г., С.Ф. Пічугін, В.О.Онищенко та ін.; Проблеми залучення довгострокових фінансових інвестицій у вітчизняні корпорації – «Корпоративний капіталізм: передумови становлення» (Колективна монографія) - Птащенко Л.О., «Організація виробництва» - підручник - Онищенко В.О., «Економіка та організація інноваційної діяльності: Теорія і практика організаційно – економічного управління проектами та бізнес – планування в інноваційній сфері» (навч. посібник) - Онищенко В.О., «Збалансованість економічних інтересів: інноваційні напрями державного і корпоративного стратегічного управління» (Монографія) - Птащенко Л.О.; «Оцінка об’єктів нерухомості» (навчальний посібник з грифом МОНУ) - Пазинич В.І., Свистун Л.А.; Міжнародні фінанси (навчальний посібник з грифом МОНУ), за редакцією Онищенка В.О., «Бюджетна система: посібник для самостійної роботи студентів та проведення практичних занять» - Бережена А.Ю., Попова Ю.М.; колективна монографія «Фінансово-економічні пріоритети формування інноваційної моделі розвитку регіонів»; «Фінансовий облік у схемах і таблицях» (навчальний посібник з грифом МОНУ) – Онищенко В.О., Завора Т.М.; «Фінансовий менеджмент» (навчальний посібник з грифом МОНУ) - Пазинич В.І., монографії «Економічна безпека банківської діяльності в Україні» - В.О.Онищенко, Савицька О.І., Довгаль Ю.С., «Економічна безпека держави: оцінювання та стратегічні орієнтири забезпечення» - Комеліна О.В., Онищенко С.В., Пугач О.А., «Формування ринку землі в умовах реалізації регіональної земельної політики» - Свистун Л.А., «Організаційно-економічні засади сучасної житлової політики: регіональний вимір» - Онищенко В.О., Завора Т.М., Еколого-економічна оцінка забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України - Онищенко С.В., Самойлік М.С., «Соціальне страхування» (навчальний посібник) - Завора, Т. М., та ін.

 У 2009р. по кафедрі опубліковано 4 монографії, 2 навчальних посібники з грифом МОН, надруковано у фахових виданнях 34 наукових статті, 24 статті зі студентами, 46 тез викладачів, аспірантів кафедри, а також викладачів зі студентами, 1 автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

 У 2010р. по кафедрі опубліковано 2 монографії, 2 навчальних посібники з грифом МОН та 1 навчальний посібник з грифом університету, надруковано 63 наукові статі, у т.ч. 39 у фахових виданнях, 35 статей зі студентами, 77 тез викладачів, аспірантів кафедри, а також викладачів зі студентами, 4 автореферати дисертацій.

У 2011р. опубліковано 198 наукових робіт викладачів кафедри, у т.ч. 3 монографії, 1 навчальний посібник, 63 наукові статі, у т.ч. 42 у фахових виданнях, 30 статей зі студентами, 127 тез викладачів, аспірантів кафедри, а також викладачів зі студентами, 4 автореферати дисертацій. Зокрема, д.е.н., проф. В.О.Онищенком, д.е.н., проф. Андрєєвим Р.Г., Савицькою О.І., Довгаль Ю.С. було видано монографію «Економічна безпека банківської діяльності в Україні» та к.е.н., доцентом Свистун Л.А. видано монографію «Формування ринку землі в умовах реалізації регіональної земельної політики».

 У 2012р. опубліковано 198 наукових робіт викладачів кафедри, у т.ч. 4 монографії, 4 навчальних посібника, 74 наукові статі, у т.ч. 54 у фахових виданнях, 27 статей зі студентами, 123 тез викладачів, аспірантів кафедри, а також викладачів зі студентами, 7 авторефератів дисертацій.

 У 2013р. опубліковано 256 наукових робіт викладачів кафедри, у т.ч. 5 монографій, 2 навчальних посібника, 100 наукових статей, у т.ч. 60 у фахових виданнях, 39 статей зі студентами, 10 статей у зарубіжних виданнях, 13 статей, що входять до міжнародних баз даних, 147 тез викладачів, аспірантів кафедри, а також викладачів зі студентами, 2 автореферати дисертацій. 

Immediately built your own F.A.Q part through the help of the easy to use Accordion FAQ plugin

What will happen after my membership expiry?

After your membership expires you may continue using the same template you have downloaded and installed on your domain. In fact, you may use the same template for lifetime if you wish. No other payment is required to keep the same template. The payment is a one-time fee. However, after the expiry, you won’t be able to have support from IceTheme.Also, you can continue using all the templates that you have installed during the membership period, but you can not install any other template after the expiry, no matter when it is has been downloaded.

Do you offer refund?

Yes, we offer a 100% money back program. The refund should be requested up to 14 days from the moment of the payment. Also, note that we will need a valid reason to refund your membership. We can't accept reasons like "I didn't realize this product was for Joomla" or "I don't have enough experience in Joomla to install and customize the template". Contact Us regarding this matter.

What is the IceTheme Template Club?

The IceTheme Template Club provides you full access to our entire collection of Professional Joomla Templates. The templates that you see here at IceTheme are exclusive and copyrighted to IceTheme and can NOT be found elsewhere on the Internet. We are specialized in Joomla and web design. We always do our best to provide to our members the latest features and possibilities that Joomla and web design trends have to offer, by adding to our templates modules, components and plug-ins.

What will I get when I join the club ?


As soon as you complete the payment, you will gain access to the Downloads area of the templates. There you may choose your favorite template and download it straightaway. You will see two parts: the All in One Package and the Source Files.

Can I use an IceTheme Template for a client?

Yes, we offer a 100% money back program. The refund should be requested up to 14 days from the moment of the payment. Also, note that we will need a valid reason to refund your membership. We can't accept reasons like "I didn't realize this product was for Joomla" or "I don't have enough experience in Joomla to install and customize the template". Contact Us regarding this matter.

Can I see your Joomla Templates live before I join the club?

Yes, we offer a 100% money back program. The refund should be requested up to 14 days from the moment of the payment. Also, note that we will need a valid reason to refund your membership. We can't accept reasons like "I didn't realize this product was for Joomla" or "I don't have enough experience in Joomla to install and customize the template". Contact Us regarding this matter.

Do you offer discount if I want to renew my membership at IceTheme?

FAQ content 3

Are the IceTheme templates XHTML/CSS Valid?

22 січня 2001 року наказом ректора Полтавського державного технічного університету імені Юрія Кондратюка було створено кафедру фінансів. Стрімкий розвиток фінансової та кредитної системи нашої держави вимагав підготовки кваліфікованих фахівців саме цього профілю. В університеті вже з 90-х років проводилась підготовка за економічним напрямом, і, як показував моніторинг їх працевлаштування – більшість знаходили роботу саме у фінансовому та банківському секторі економіки, але загальноекономічна підготовка не повністю задовольняла роботодавців. Саме тому було необхідно створити потужний осередок підготовки кадрів для фінансово-кредитної сфери, яким і стала новостворена кафедра фінансів.

 

З першого дня кафедру очолив Володимир Олександрович Онищенко – фахівець, який мав на момент створення кафедри значний досвід практичної роботи у фінансово-кредитній сфері, наукові напрацювання та педагогічні навички, декілька років поєднуючи роботу керівника великого підрозділу одного з провідних комерційних банків України та викладацьку діяльність. Саме таке поєднання практичних знань та наукового пошуку стало базою для створення кафедри нового типу: мобільної, енергійної, формуючої нові підходи до викладацької та науково-дослідницької роботи.

На початку свого існування колектив кафедри складав шість викладачів, але задачі, які були поставлені перед ними вирішувались не зважаючи на будь-які труднощі. Вже у квітні 2001 року було пройдено ліцензування спеціальності «Фінанси». У 2004 році кафедра отримала ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю «Банківська справа» і відповідно її було перейменовано на «Кафедру фінансів та банківської справи», у 2010 році кафедра отримала ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю «Державне управління» отримавши назву «Кафедра фінансів, банківської справи та державного управління» та у 2012 році кафедра була  перейменована на «Кафедру фінансів і банківської справи».

Щорічно кафедра випускає близько 200 фахівців, які отримують освіту за денною, заочною формою навчання та як другу вищу. За десять років існування кафедрою було випущено майже 500 спеціалістів та магістрів за ліцензованими напрямами. Відзнакою випускників є універсальність отриманих професійних навичок, можливість застосування отриманого фаху в будь-якій сфері економіки, від державних установ до приватного підприємницького сектору економіки. Студенти кафедри мають унікальну можливість отримання не тільки теоретичних, а й практичних знань, для чого кафедрою постійно залучаються до викладання фахових дисциплін провідні спеціалісти фінансових служб, казначейства, комерційних банків, страхових компаній, податкової служби. Кожний рік студенти четвертого курсу спеціальності «Фінанси і кредит» слухають лекційні курси, які викладаються професорами з Німеччини – Гюнтером Штолем та Ульріхом Зейлером.  Кращі студенти проходять практику у провідних університетах Німеччини, Польщі. Провідні дисципліни фінансово-кредитного циклу викладаються на базі навчального банку створеного при кафедри на реальних виробничих програмах, наданих комерційними банками та у філії кафедри, яка працює безпосередньо у відділенні одного з комерційних банків м. Полтави.

Щорічно проводяться захисти дипломних робіт в Головному фінансовому управлінні Полтавської обласної адміністрації, Головному управлінні Державного казначейства у Полтавській області, Управлінні Національного банку України у Полтавській області з залученням працівників цих установ та представників місцевої влади.

Всі тринадцять років існування кафедру фінансів і банківської справи очолює доктор економічних наук, професор Онищенко Володимир Олександрович - ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, заслужений працівник освіти України, академік Української нафтогазової Академії наук, голова ради ректорів ВНЗ 3-4 рівнів акредитації Полтавського регіону, голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій, головний редактор журналу «Економіка і регіон». Упродовж 2001 – 2014 років під його керівництвом колектив кафедри забезпечив позитивну динаміку основних показників розвитку за головними напрямами діяльності, орієнтованими на досягнення високої якості освітніх послуг і зростання ролі кафедри як потужного навчального наукового і начального осередку підготовки фахівців найвищої якості. Ми можемо стверджувати, що якість знань отриманих сьогодні, це висока якість життя завтра, основа добробуту та професійного вдосконалення.