статьи о собаках

На кафедрі за науковим напрямом «Регіональна економіка та управління національним господарством» під керівництвом ректора, доктора економічних наук, професора В.О. Онищенка з 2001 року діє наукова школа. Наукові дослідження школи спрямовані на комплексне теоретичне розроблення та наукове обґрунтування основних фінансово-економічних пріоритетів регіональної політики формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, підвищення рівня економічної, соціальної, екологічної та фінансової безпеки регіонів України.

Роботою щодо наукових досліджень та практичного їх упровадження займається широке коло науковців, аспірантів та студентів. Результати наукових досліджень систематично опубліковуються у фахових наукових виданнях, збірниках тез науково-практичних міжнародних і всеукраїнських конференцій та знаходять відображення в регіональних програмах соціально-економічного розвитку країни, зокрема в обласній довгостроковій програмі регіонального розвитку «Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2015 р.». Основні результати досліджень було також використано при розробленні та виконанні Програми підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення інвестиційного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва  Полтавської області на 2011 – 2013 роки; при розробленні Індикативного плану розвитку нафтогазовидобувної галузі Полтавської області на 2012 – 2014 роки, Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки; Регіональної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Полтавської області на 2011-2014 роки; Програми залучення інвестицій у розвиток Полтавської області до 2015 року.

За період існування школи аспірантами, здобувачами й докторантами кафедри захищено 30 кандидатських та 5 докторських дисертацій. За результатами наукової діяльності керівник наукової школи д.е.н., професор Онищенко В.О. за Указом Президента України №390/2012 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки» отримав звання Лауреата Державної премії, кандидати економічних наук, доценти Онищенко С.В., Ніконов А.В., Філонич О.М. та асистент Мирошниченко В.В. отримали звання лауреатів Державної премії Президента України для молодих вчених. Науковими  дослідженнями в рамках цієї школи постійно займаються 5 докторів наук, 12 кандидатів наук, аспіранти й студенти.

За результатами досліджень тільки 2012-2015рр. на кафедрі опубліковано 117 наукових статей (у т.ч.: 20 -  у зарубіжних фахових виданнях, які мають імпакт-фактор, та 42 – у виданнях, що входять до наукометричних баз даних), видано 22 монографії, 9 навчальних посібників, в т.ч. 3 з грифом МОНУ.

Серед останніх монографій:

«Енергетичний потенціал та енергетична безпека національної економіки» (Онищенко В.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 397с.),

«Стратегічні орієнтири конкурентоспроможності промислового комплексу України» (Онищенко В.О., Комеліна О.В., Онищенко С.В., Крекотень І.М.– Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 250с.),

«Економічна безпека держави: оцінювання та стратегічні орієнтири забезпечення» (Комеліна О.В., Онищенко С.В., Пугач О.А. – Полтава: ПолтНТУ, 2013.),

«Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення» (Варналій З.С., Бугай Т.В., Онищенко С.В. – К.: Знання України, 2014 – 271с.),

«Методологические основы сбалансированности экономических интересов» (Птащенко Л.А.– Saarbrucken: Palmarium Academic Publishing (Германия), 2014. – 58с.),

«Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: в 3-х томах. Т.2 (за заг. ред. Г.В. Козаченко — Луганськ: ТОВ "Віртуальна реальність", 2012. – 256с.).

Результати досліджень оприлюднюються на всеукраїнських та міжнародних конференціях:  Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону», Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Фінансова політика та забезпечення економічної стабільності держави», щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи», щорічній Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи», щорічній Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Фінансово-економічна безпека: держава, регіон, підприємство». У 2015р. проведено ІІІ Міжнародну науково- практичну конференцію «Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи», до участі в якій залучено науковців з 11 країн близького і далекого зарубіжжя.

Активним дослідженням учасникам школи сприяло виконання у 2012-2013 рр. науково-дослідницької роботи 0112U001461 за № 81/12 «Економічна ефективність та соціальна стабільність розвитку регіонів у системі забезпечення економічної безпеки України», що виконувалась в  університеті  за рахунок коштів загального фонду державного бюджету   МОНМС України. З січня 2015р. кафедрою виконується прикладне дослідження за державним замовленням №92/15 «Вплив розвитку нафтогазового комплексу та альтернативної енергетики на стан енергетичної безпеки України» за держномером 0115U002415, у якому зайняті    д.е.н., професор Онищенко В.О., д.е.н., професор Козаченко А.В., д.е.н., професор Птащенко Л.О., к.е.н., доцент Сівіцька С.П.

Комерціалізація.

Результати науково-економічних досліджень та договірних робіт кафедри впроваджуються у виробництво. Адже кафедра виконує науково-дослідницькі роботи на основі господарських договорів із підприємствами і організаціями Полтавської області. Тематика господарських договорів відповідає науковим інтересам співробітників кафедри, дослідження яких пов’язані з вирішенням економічних та фінансових проблем виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємств та установ.

Загалом у 2012р. викладачами одержано від виконання госпдоговірних робіт 52,2 тис.грн., у т.ч. й за рахунок проведення конференцій, семінару-тренінгу для працівників банківських установ регіону «Аналіз кредитних ризиків у діяльності банківських установ та можливі напрями їх мінімізації» і надання аналітично-консультаційних послуг.У 2013 році виконано госпдоговірних робіт на загальну суму 144,48 тис.грн., у т.ч. від проведення семінару-тренінгу «Тенденції та перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні». У 2014 році кафедрою забезпечено надходження на рахунки університету від виконання госпдоговірних робіт 169 тис.грн. За І півріччя 2015р. одержано надходжень на суму понад 58 тис.грн.

Зокрема, на замовлення ТОВ НВП «Регіон» та ФГ «Липки» виконані дослідження з   комплексного аналізу фінансового стану та оцінки платотоспроможності суб’єктів господарювання. На замовлення ТОВ «Денасмаш» розроблено механізм впровадження служби інвестиційного контролінгу на підприємстві. На замовлення ПП «Агротранс-2009» проведено дослідження ринку сільсько-господарської продукції. На замовлення ФОП «Іващенко Д.А.» виконано науково-дослідницьку роботу «Організація та планування фінансової діяльності суб’єкта підприємництва». На замовлення ФОП Корба І.М. здійснено фінансове моделювання перспектив руху валютного курсу. Для ТОВ «Агроремсервісприлад-М» розроблено програму інноваційного розвитку підприємства.

Також кафедра має можливість проводити навчальні семінари-тренінги на платній основі за участі висококваліфікованих науковців для працівників підприємств і банківських установ регіону з актуальних питань та інноваційних методів фінансового управління підприємствами і установами.

Напрями наукових досліджень, за якими кафедрою можуть надаватися консалтингові та консультативні послуги на платній основі, наступні:

 • оцінка фінансової безпеки підприємства і механізми її забезпечення в кризових і посткризових умовах розвитку;
 • оцінка фінансової стійкості та кредитоспроможності підприємства;
 • комплексне оцінювання фінансового стану підприємств;
 • діагностика банкрутства суб’єктів господарювання;
 • фінансово-економічна обґрунтування доцільності реалізації інвестиційних проектів;
 • оцінка інвестиційної привабливості об’єктів нерухомості;
 • оцінка банківських ризиків та ризик-менеджмент;
 • моделі управління грошовими потоками суб’єкта підприємництва;
 • податкове планування та оптимізація оподаткування підприємств;
 • обґрунтування напрямів інвестування проектів із запровадження альтернативної енергетики та ін.

Розробки орієнтовані на впровадження у практичну діяльність:

 • суб’єктів підприємництва реального і фінансового сектора економіки будь-якої організаційно-правової форми;
 • банківських установ;
 • страхових компаній і фондів комплексне оцінювання фінансового стану підприємств;
 • інвестиційних та інноваційних фондів;
 • інших організацій.
шаблоны joomla образование