статьи о собаках

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 Забезпечення економічної, соціальної, інноваційно-технічної, екологічної та фінансової безпеки регіонів України

 Результати даного напряму досліджень було представлено і апробовано на проведеній кафедрою 18-19 квітня 2012р. Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та перспективи». За дослідження «Еколого-економічна оцінка забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України» к.е.н., доцентом Онищенко С.В. отримано звання лауреата Державної премії Президента України для молодих вчених, видано монографію.

 Проблеми формування та використання фінансового та інвестиційно-інноваційного потенціалів регіонів України, оцінювання інвестиційної привабливості підприємств регіону

 На основі оптимізаційних кібернетичних моделей проведено оптимізацію процесу формування фінансово-інвестиційного потенціалу Полтавської області. Запропоновано алгоритм комплексної методики оцінки інвестиційного та інноваційного потенціалу регіонів України із застосуванням методики розрахунку рейтингових показників та нейромережевих систем. Проведено оцінку інвестиційної привабливості підприємств регіону. За даною роботою захищено 3 кандидатські дисертації, видано колективну монографію «Фінансово-економічні пріоритети формування інноваційної моделі розвитку регіонів» та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону», присвячену 10-річчю з дня заснування кафедри.

 Фінансово-економічне та організаційне забезпечення функціонування ринків землі та нерухомості

 Визначено теоретико-методологічні засади процесу формування ринку землі, виявлено основні соціально-економічні й правові чинники, що стимулюють та стримують розвиток ринку землі в регіонах України. Обґрунтовано основні напрями удосконалення організаційно-інституційного та фінансово-інвестиційного забезпечення функціонування ринку нерухомості. Сформульовано концептуальні положення та визначено пріоритети розроблення і реалізації житлової політики. За результатами досліджень видано монографії «Формування ринку землі в умовах реалізації регіональної земельної політики» та «Організаційно-економічні засади сучасної житлової політики: регіональний вимір», захищено 3 кандидатські дисертації.

 Перспективи фінансування у забезпеченні економічного розвитку підприємств нафтогазового комплексу України

 Обґрунтовано перспективні напрями розвитку нафтогазового комплексу в системі забезпечення енергетичної безпеки України, розроблено стратегію управління нафтопереробними підприємствами в контексті активізації інвестиційної діяльності. Захищено 4 кандидатські дисертації, результати апробовані на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку нафтогазового комплексу».

 Моделі розвитку банківської системи України в умовах ризику та невизначеності

 Здійснено теоретичне узагальнення поняття економічної безпеки банку, визначено чинники, що впливають на неї, проведено комплексний аналіз стану економічної безпеки комерційних банків, на основі чого запропоновано комплекс заходів щодо її зміцнення. Вдосконалено методику оцінки банківських ризиків та якості ризик-менеджменту. За результатами видана монографія «Економічна безпека банківської діяльності в Україні», проведено інтернет-конференцію «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи» та семінар-тренінг для працівників комерційних банків «Аналіз кредитних ризиків у діяльності банківських установ та можливі напрями їх мінімізації».

Обґрунтування напрямів інвестування розвитку альтернативної енергетики

За даним напрямом проведено оцінку потенціалу регіонів України щодо розвитку окремих видів альтернативної енергетики. Розроблено стратегію інвестування в енергоефективні технології. видано монографію «Енергоефективні технології у вищих навчальних закладах».

 Комерціалізовано наступні наукові дослідження:

 • Оцінка фінансової стійкості та фінансової безпеки підприємства
 • Фінансово-економічне обґрунтування доцільності реалізації інвестиційних проектів
 • Оцінка і моніторинг інвестиційної привабливості акціонерних товариств
 • Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств
 • Оцінка кредитоспроможності позичальника
 • Оцінка банківських ризиків та ризик-менеджмент
 • Розробка інноваційної моделі управління грошовими потоками суб’єкта підприємництва
 • Економіко-математичне моделювання і прогнозування валютних курсів
 • Податкове планування та оптимізація оподаткування підприємств

УСІ РОЗРОБКИ ОРІЄНТОВАНІ НА ВПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: суб’єктів підприємництва реального і фінансового сектора економіки будь-якої організаційно-правової форми, комерційних банків, страхових компаній і фондів, інвестиційних, інноваційних фондів, інших організацій, представлених на фінансовому ринку тощо.

 За останні п’ять років основними здобутками наукової роботи кафедри є:

 • розроблення «Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2015 р.» та «Стратегії розвитку Полтавського району»;
 • проведення наукових досліджень за держбюджетними темами №71/08 «Фінансово-економічні пріоритети формування інноваційної моделі розвитку регіонів» та №75/10 «Інноваційно-інвестиційні механізми реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах світової фінансово-економічної кризи», № 81/12 «Економічна ефективність та соціальна стабільність розвитку регіонів у системі забезпечення економічної безпеки України»;
 • проведення спільно з науковими установами НАН України (Інститут економіки та прогнозування, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень), управліннями Полтавської обласної державної адміністрації й Полтавської обласної ради, Управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Полтавській області Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток фінансових ринків та інститутів в умовах міжнародної інтеграції» 19-20.02.2009 р., Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки» 16-18.12.2009р., круглого столу „Стратегія розвитку Полтавської області: інформаційні засади реалізації” 4.05.2009р., ІІІ Міжрегіональної науково-практичної конференції та Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» 18-19 травня 2010р., V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади» 11.11.2010р., Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки» 29.11-2.12.2010 р., Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону», присвячену 10-річчю з дня заснування кафедри 25 – 27 травня 2011р., VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади» 22.11.2011р., Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та перспективи» 18-19 квітня 2012р., VIІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади» 28 листопада 2012р., семінару-тренінгу для працівників банківських установ регіону «Аналіз кредитних ризиків у діяльності банківських установ та можливі напрями їх мінімізації» 16-17 лютого 2012р.; Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи» 11 квітня 2013 року; Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Фінансова політика та забезпечення економічної стабільності держави» 3 грудня 2013р.; ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи» 22-23 травня 2014 р.
 • підготовка і захист 30 кандидатських дисертацій за напрямами «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» та «Економіка та управління національним господарством» Заворою Т.М., Діденко С.В., Ставничою М.М., Свистун Л.А., Онищенко С.В., Самойлік М.С., Ольшанською О.М., Заборовець Ю.О., Оппельд Л.І., Крекотень І.М., Ніконовим А.В, Оніщенко О.А., Філонич О.М., Поповою Ю.М., Скриль В.В., Качуріною Н.М., Кривошеєм В.М., Фурманчук О.С., Мирошниченком В.В., Атаманчуком Д.І., Єрмаком О.О., Носенко М.С., Довгаль Ю.С. а також докторських дисертацій Птащенко Л.О. , Чичкало-Кондрацькою І.Б., Комеліною О.В.; публікація 200 наукових статей у фахових виданнях, видання 19 монографій, 14 навчальних посібників, зокрема: „Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві” – монографія - Онищенко О.Г., С.Ф. Пічугін, В.О.Онищенко та ін.; Проблеми залучення довгострокових фінансових інвестицій у вітчизняні корпорації – «Корпоративний капіталізм: передумови становлення» (Колективна монографія) - Птащенко Л.О., «Організація виробництва» - підручник - Онищенко В.О., «Економіка та організація інноваційної діяльності: Теорія і практика організаційно – економічного управління проектами та бізнес – планування в інноваційній сфері» (навч. посібник) - Онищенко В.О., «Збалансованість економічних інтересів: інноваційні напрями державного і корпоративного стратегічного управління» (Монографія) - Птащенко Л.О.; «Оцінка об’єктів нерухомості» (навчальний посібник з грифом МОНУ) - Пазинич В.І., Свистун Л.А.; Міжнародні фінанси (навчальний посібник з грифом МОНУ), за редакцією Онищенка В.О., «Бюджетна система: посібник для самостійної роботи студентів та проведення практичних занять» - Бережена А.Ю., Попова Ю.М.; колективна монографія «Фінансово-економічні пріоритети формування інноваційної моделі розвитку регіонів»; «Фінансовий облік у схемах і таблицях» (навчальний посібник з грифом МОНУ) – Онищенко В.О., Завора Т.М.; «Фінансовий менеджмент» (навчальний посібник з грифом МОНУ) - Пазинич В.І., монографії «Економічна безпека банківської діяльності в Україні» - В.О.Онищенко, Савицька О.І., Довгаль Ю.С., «Економічна безпека держави: оцінювання та стратегічні орієнтири забезпечення» - Комеліна О.В., Онищенко С.В., Пугач О.А., «Формування ринку землі в умовах реалізації регіональної земельної політики» - Свистун Л.А., «Організаційно-економічні засади сучасної житлової політики: регіональний вимір» - Онищенко В.О., Завора Т.М., Еколого-економічна оцінка забруднення навколишнього середовища в системі екологічно безпечного розвитку регіонів України - Онищенко С.В., Самойлік М.С., «Соціальне страхування» (навчальний посібник) - Завора, Т. М., та ін.

 У 2009р. по кафедрі опубліковано 4 монографії, 2 навчальних посібники з грифом МОН, надруковано у фахових виданнях 34 наукових статті, 24 статті зі студентами, 46 тез викладачів, аспірантів кафедри, а також викладачів зі студентами, 1 автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

 У 2010р. по кафедрі опубліковано 2 монографії, 2 навчальних посібники з грифом МОН та 1 навчальний посібник з грифом університету, надруковано 63 наукові статі, у т.ч. 39 у фахових виданнях, 35 статей зі студентами, 77 тез викладачів, аспірантів кафедри, а також викладачів зі студентами, 4 автореферати дисертацій.

У 2011р. опубліковано 198 наукових робіт викладачів кафедри, у т.ч. 3 монографії, 1 навчальний посібник, 63 наукові статі, у т.ч. 42 у фахових виданнях, 30 статей зі студентами, 127 тез викладачів, аспірантів кафедри, а також викладачів зі студентами, 4 автореферати дисертацій. Зокрема, д.е.н., проф. В.О.Онищенком, д.е.н., проф. Андрєєвим Р.Г., Савицькою О.І., Довгаль Ю.С. було видано монографію «Економічна безпека банківської діяльності в Україні» та к.е.н., доцентом Свистун Л.А. видано монографію «Формування ринку землі в умовах реалізації регіональної земельної політики».

 У 2012р. опубліковано 198 наукових робіт викладачів кафедри, у т.ч. 4 монографії, 4 навчальних посібника, 74 наукові статі, у т.ч. 54 у фахових виданнях, 27 статей зі студентами, 123 тез викладачів, аспірантів кафедри, а також викладачів зі студентами, 7 авторефератів дисертацій.

 У 2013р. опубліковано 256 наукових робіт викладачів кафедри, у т.ч. 5 монографій, 2 навчальних посібника, 100 наукових статей, у т.ч. 60 у фахових виданнях, 39 статей зі студентами, 10 статей у зарубіжних виданнях, 13 статей, що входять до міжнародних баз даних, 147 тез викладачів, аспірантів кафедри, а також викладачів зі студентами, 2 автореферати дисертацій. 

шаблоны joomla образование